ДОХРИСТИЯНСЬКІ АБЕТКИ РУСІВ

6 травня 2014
Ꙗсьноокъ
Основні елементи  української мови, якби тоді її не називали, були започаткованими ще в добу виникнення латинської мови. У V-VІІ ст. н.е. вона вже мала окреслено сучасні обриси, про що засвідчують стародавні пам’ятки та зіставлення з іншими слов’янськими мовами, наприклад з сербо-хорватською. Переселенці з давньої України розповсюджували елементи своєї мови серед слов’янських племен, що оселилися на теренах сучасної Югославії. Ще до створення Київської Русі українська мова опанувала великі простори Центрально-Східної Європи.
 
За часів Антії-України (ІІІ-VІІІ ст. н.е) великого розквіту набула українська писемність:  "Руниця", "Влесовиця", "Буквиця" (Святоруське Письмо), "Невпорядкована Азбука", "Софійська Абетка", "Іванове письмо".
 
Основу нової державної мови складав київський діалект - розмовна мова киян, що виникла шляхом тісного переплетіння мови - діалекту полян, засновників Києва, з мовами східних племен. На основі розмовної мови киян виникла і писемна літературна мова Київської Русі, що обслуговувала потреби держави. Після прийняття християнства (988 р.) книжною мовою стала староболгарська (церковнослов’янська) мова, яка прийшла на Русь разом з культовими книжками. Створили її брати-місіонери, провідники православ’я Кирило та Мефодій на основі західноболгарської (македонської говірки міста Солуня).
 
Близько 863 року вони переклали грецькі церковні книжники рідною їм говіркою, і згодом ця мова в Болгарії поширилась як літературна, Кирило створив слов’янську абетку (кирилицю), пристосувавши грецькі літери до звукового складу рідної мови. Кирилиця лежить в основі і нашого сучасного алфавіту. Деякі вчені вважають, що при створенні нашого письма використовувалося і глаголиця абетка Київської Русі дохристиянського періоду. Отже, в Київській Русі  паралельно розвивалися дві книжні мови: давньоруська, яка була багатою лексично і досконалою синтаксично, і церковнослов’янська.
 
Розвідки окремих українських істориків і краєзнавців (М.Брайчевський, В.Шевчук тощо) доводять, що глаголиця використовувалася в автентичних текстах першого національного київського "Літопису Аскольда" (який до наших днів не зберігся, але фрагментарно (з цензурою нової династії Рюриковичів і ченців-християн) був включений у пізніший літопис "Повість врем'янних літ". Київські глаголичні аркуші - один із найдревніших зразків історико-краєзнавчих документів (X ст.), написаних оригінальним старослов'янським шрифтом - глаголицею (зберігаються в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадского) За свідченнями сучасних науковців, зокрема, М.Брайчевського, слов’янська писемність виникла задовго до ІХ ст. і пройшла довгий та складний шлях розвитку. Свідченням цього є:
 
Тексти русько-візантійських договорів 860, 874, 944, 971 рр. В них чітко вказується на наявність та поширеність на Русі письма,  а також його активного використання, в т.ч. ділового. Свідчення арабських мандрівників Ібн-Фадлана, Ібн-Якуба ал-Недіма (Х ст.), що розповідають про використання русичами писемності для написання імен богів та людей. Археологічні ж знахідки з письменами Х ст., що не є ні кириличними, ні глаголичними. На їх основі вчені висунули думку про поліалфавітність руського письма. Вони також свідчать про побутове використання писемних знаків, а, отже, їх широку розповсюдженість.
 
Щодо часу появи слов’янської писемності докладніше, Про існування у слов’ян власної («докириличної») писемності незаперечно свідчать деякі дохристиянські пам’ятки, зокрема відоме Корсунське Євангеліє IX ст., написане давньоруським письмом. І не тільки воно. Ще знаний російський дослідник історії писемності Я. Шніцер (1903.-с. 230) наголошував, що «В усіх збережених списках Олега з греками» (911 р.) мовиться «Про письмові заповіти», які мали місце в Київській Русі (в оригіналі, звісно, «в России»), однак нема жодних відомостей проте, «Якою мовою ті заповіти писалися». Так само і «В угоді Ігоря з греками (945 р.) ми також знаходимо вказівки про ознайомленість руських дохристиянської епохи з уживанням письма», проте і там «Не зазначені мова і спосіб письма».
 
Як відомо з історії, під час облоги Корсуня (Херсонеса) Великим Київським князем Володимиром (988 р.) одним із мешканців міста, «На ймення Анастас», ізза мурів була пущена у стан Володимира стріла з таким написом: «Кладези еже суть за тобою, от востока, из того вода идет по трубам. Копав переими». Але і тут, як зауважує Я.Шніцер, неможливо стверджувати, що «грамотка, пущена Анастасом, внесена була в літопис дослівно так, як вона була написана». Та водночас цілком очевидно, слушно зазначав академік І. Срезневський (1863.-с. 7), що вона була написана «саме такою мовою, яка була зрозуміла Володимиру».
 
На думку того ж І.Срезневського, оскільки «і до 988 р.» були на Русі християни - «і за княгині Ольги, і за Аскольда й Діра, і навіть раніше», - то, «отже, були й книги». Причому, наголошує він, то були не лише «Списки праць учителів слов'янських Костянтина й Мефодія та їх учнів... але й домашні руські, про що свідчить... оповідь самого Костянтина–філософа, який побачив у Корсуні руський переклад Євангелія та Псалтиря ще в ті часи, коли сам він не починав свого подвигу освічення слов'ян...» (Срезневський, 1903.-с.29). Докладніше ця обставина описана в «Моравсько–паннонському житії Костянтина і Мефодія», де, зокрема, йдеться про те, як до царя візантійського прийшли посли від хозарів (року 860) і просили, щоб той прислав до них «моужа книжна», котрий би навернув їх до істинної віри, бо євреї спонукають їх свою «віру і справу прийняти», а сарацини - «мир даючи й дари многі» - «схиляють до своєї віри». Цар доручив цю справу філософу, зазначивши, що «ніхто інший не зможе цього достойно вчинити». Той одразу ж вирушив у дорогу і, діставшись Корсуня, «знайшов тут євангеліє та псалтир, русьскими письменами писані», а також зустрів «чоловіка... який глаголив тою бесідою». Кирило, приставши з ним до бесіди та приладнавшись до його мови, «став до своєї (солунської. - М. Л.) мови прикладати знайдені письмена, наголоси і та приголосні... і вже невдовзі, навдивовижу багатьом, він почав читати [ті руські письмена] та говорити [тою говіркою]» (Труды... - 1930. - с. 11–12). А в редакціях так званої «Толковой Палеи» наведено ще таке: «І грамота руська явлена Богом дана в Корсуні Русину; від неї ж навчився філософ Костянтин, оттуду сложив (тобто створивши на її основі свою абетку. - М.Л.) написав [книги] руським гласом...»[3] - (Истрин, 1907.-с.61).
 
Звертаючи у своїх «читаннях про давні руські літописи» увагу на те, що у «Повісті минулих літ» «є згадки про події не лише VII–VIII ст., а й більш ранніх, і ряд річних чисел починається в ній з 6360 (852) року», І.Срезневський зазначав (1903.-с. 31–34), що навіть коли вилучити ті з них, що могли бути «запозичені з візантійських і болгарських джерел», то й тоді там «залишиться доволі значне число подій, про які літописець міг дізнатися тільки з джерел домашніх (наприклад, «замітки погодні». - М. Л.)». Від 860 до 1110 років, коли останній з низки літописців «Повісті» дописував її кінцівку, минуло два з половиною століття, тому «підтримувати [усним] переказом роки подій такого обширу часу пам'ять народна не могла», тим паче, що у літопис переважно вносилися описи подій, які стосувалися княжого, а не народного життя. А тому подібні «подробиці», наголошував Ізмаїл Іванович, «мали б згинути з пам'яті», і на підвердження цієї думки наводив цілу низку подібних подробиць, зокрема:
 
«...В літо 6390 (882)... Олег... постановив варягам данину давати від Новагорода гривень 300 на рік...»
«...В літо 6392 (884) пішов Олег на сіверян... і наклав на них дань легку, і не дозволить їм Козарам данину платити».
«...В літо 6422 (914) пішов Ігор на деревлян і, перемігши їх, наклав на них данину більшу Олегової».
«...В літо 6454 (946) кладе (Ольга) на них (деревлян) данину тяжку: 2 частини данини йде Києву, а третя Вишгороду для Ольги (виділено І. С. - М.Л.)»...

 
До згаданих пам’яток слід віднести вирізьблену на дерев’яних дощечках, щоправда, недостатньо ще вивчену фахівцями «Велесову Книгу» [згадку про те, що «у руських є свої письмена, які вирізалися на дереві», наводив у своєму «Списку книг», написаному ним в 987 р., арабський письменник Ібн–ель–Недім (Шницер, 1903.-с.232)], «Літопис Аскольда» [деякі рукописи зі славетної Олександрійської бібліотеки тощо]. До речі, про те, що той ж Кирило сам вивчав (а не створив) існуючі у наших предків письмена, прямо говориться і у «Велесовій книзі» [1995.-с. 59, дощечка 8(3)]:
 
«І той Ілар, який хотів учити дітей наших, повинен був ховатися по домівках тих, аби його, невченого, повернути на наше письмо...»
 
І ще одна цікава деталь: у «Велесовій книзі» прабатьком Русі визнається Даждьбог, а тому руський народ, русичі неодноразово називаються в ній «Даждьбожими онуками», пізніше до такого ж, сказати б, «язичницького» вислову не раз вдається й православний автор «Слова о полку Ігоревім».
 
Зізнатися, мене завжди дивувало те, як така велика держава, якою свого часу була Київська Русь, могла впродовж тривалого періоду свого існування - майже 150 років! - обходитись без писемності? Адже за таких умов розгалужений, розкиданий на величезних обширах державний апарат просто не зможе нормально функціонувати. Тож, як слушно зазначає С.Висоцький, після утворення Київської держави саме «її інституції стали одним із перших замовників писемності». Адже остання є вкрай необхідною для фіксації різних державних актів, зокрема договорів і законів, збирання податків, обліку матеріальних, військових, людських ресурсів тощо. Це, до речі, створювало значні проблеми і для місіонерської діяльності грецьких проповідників у Русі, де християни з’явилися ще за Аскольда. Досить згадати, як посланий до Моравії проповідувати християнське вчення Кирило, дізнавшись, що там немає писемності, назвав це, образно кажучи, «писанням на воді». Тому він змушений був спочатку розробити абетку, а потім уже братися до перекладу церковних книг. Та більшість дослідників довгий час дотримувалися думки, що «писемність у Київській Русі з'явилася раптово — із введенням Володимиром християнства в 988 р.». Тому попередні півтора століття вони іноді називали «безписемним періодом в історії Русі». «Проте це не зовсім так, - наголошує С.Висоцький. - Останні археологічні дослідження та знахідки на території Київської держави свідчать про існування кількох різних графічних систем, а саме: рунічної, куфічної, грецької, кириличної, глаголичної та, можливо, протокириличної».
 
Наприклад, на амфорі, знайденій наприкінці 40–х років XX ст. у Гніздівському кургані на Смоленщині, було виявлено напис кириличними буквами, який його відкривачі прочитали як слово «Гороухща», яке означає гірчицю (пізніше були запропоновані й інші варіанти прочитання), і датували «першою чвертю X століття», що «підтверджено й палеографічним аналізом [напису], здійсненим членом–кореспондентом Академії наук СРСР М. Тихомировим» (Авдусин, 1952. - с. 21). «Хто знає, - напише згодом академік М. Тихомиров (Авдусин, 1957. - с. 21), - можливо гніздівська амфора зберігала ті овочі, по–нашому прянощі, що були серед дарів, отриманих Олегом від греків після походу на Царгород». А кириличні написи на дерев’яних циліндрах другої половини X ст., знайдених у Новгороді, свідчать про те, що «князівська адміністрація Новгорода, яка підпорядковувалася Києву, користувалася кириличною писемністю у другій половині X ст., до запровадження офіційної державної релігії» (Висоцький, 1998. - с. 35–36).
 
Вельми цікаву абетку знайшов у Софійському соборі в Києві й сам С. Висоцький. Вона, на його думку, «є непрямим свідченням про користування в [Київській] Русі до офіційного введення християнства невпорядкованою абеткою, в якій ще не було більшості слов'янських літер». І хоча її написано на стіні собору в XI ст., але, певен її відкривач, «вона засвідчує писемність значно ранішого часу». Абетка становить 27 літер: 23 грецьких і лише чотирьох слов’янських: Б (на ту пору «буки»), Ж («живєтє»), Ш, Щ. Саме в цьому й полягає її незвичайність, адже, як ми мали змогу переконатися, у кирилиці XI ст. додаткових слов’янських літер було вже 19. Аргументовано спростувавши твердження про те, що «це нібито недописана абетка кирилиці» або «взагалі не абетка, а літери з числовим значенням», визнаний палеограф доходить висновку, що «відкрита абетка належить до невідомої нам писемності, яку знали в Києві ще в XI ст. Київська абетка за кількістю слов'янських літер є найдавнішою з усіх відомих слов'янських, давнішою навіть від згадуваної Храбром. Нею, можливо, також користувалися при карбуванні монет за доби Володимира Святославича... Це дає нам змогу віднести відкриту абетку до середини IX ст., тобто часів, близьких до утворення Києворуськоїдержави та Аскольдового хрещення». Отже, доходить висновку С.Висоцький, «Можемо припустити появу у східних слов'ян, насамперед у Києві, протокирилівської писемності наприкінці IX та першій половині X ст.», тобто у найраніші часи існування Києво–Руської держави.
 
Найцікавішими з них С.Висоцький (1998. - с. 62) вважає договори 911 та 944 рр., оскільки «з їх змісту випливає, що писалися вони на “двою хартью”, тобто у двох примірниках». Як відомо, у подібних випадках візантійська дипломатична практика вимагала писати перший примірник грецькою мовою, «а другий - мовою того народу, з яким укладалася угода». І хоча важко однозначно сказати, якою саме писемною системою написано другий примірник, однак С.Обнорський, присвятивши розв’язанню цієї проблеми спеціальну працю (Язык договоров русских с греками / Язык и мышление. - 1936. - Вып. VI–VII.-с.102), дійшов висновку, що «письмо їх текстів, найімовірніше, було кириличним» (там само. - с. 63). До речі, у договорі 911 р. «згадується про давній звичай писати заповіти на випадок смерті, особливо тими особами, що збиралися їхати за кордон на військову службу», а це вже, наголошує С.Висоцький, «свідчить про користування писемністю в побутових справах», тобто про значне розширення сфери її застосування.
 
Надзвичайно важливим повідомленням у договорі 944 р. є згадка про те, що відтепер посли й купці, подорожуючи до Царграда, повинні мати «писані грамоти від київського великого князя».
 
Умовна дата постання давньоукраїнської літературної (церковної) мови відома - 988 рік, рік хрещення Київської Русі. «Цю мову, - наголошує Ю.Шевельов - можна і слід назвати давньоруською. Але справжня, “жива” українська мова ніколи не була “давньоруська”, ніколи не була “спільноруська”, ніколи не була тотожна з російською, не була предком або нащадком, або відгалуженням російської мови. Вона поставала й постала з праслов’янської формуючись від VI до XVI ст., і найкращий учений не визначить дня її постання. Вона витворювалася сторіччями...»
 
На разі маємо відомості про такі до кириличні абетки Русів, до приходу Кирила і Мефодія:
 
1. БУКВИЦЯ (СВЯТОРУСЬКА АБЕТКА) – Буквиця відома нам найкраще - під ім'ям Кирилиці, обрізана і підчищена від "зайвих" літер, звуків. Найбільш використовувалась для  написання указів, угод, ділових документів. Маючи образність структури і різні види запису (Буквиця, глаголиця, риси і різи) вона лягла в основу багатьох європейських мов.
 
2. ВЛЕСОВИЦЯ - пов’язана з верствою найвищих осіб рахмано-волхвівської духовної системи. Носіями якої були, найвищі духовні особи, історично загадковими аріями, або Старотцями, Старощами, яких згадує «Велесова книга».
 
3. ІВАНОВЕ ПИСЬМО - Цю писемність приписують Івану Тавроскіфскому, у якого брали книги для складання слов'янської абетки Кирил та Мефодій. Згадка про «Іванове Письмо» є в договорі, від 911 року, князя Олега з Візантією:
«На утвержденье же и неподвижение бытии меже вами Хрестьяны и Русью бывший мир сотворихомъ Ивановымъ написаниемъ на двою харатью царя вашего и своею рукою…» (Повесть временных лет).
 
4. ГЛАГОЛИЦЯ - Одна з перших слов'янських абеток для загального спілкування. Цілий ряд фактів свідчить про те, що глаголиця була створена до кирилиці, а та в свою чергу створювалася на базі глаголиці і грецького алфавіту. Найдавніший збережений глаголичний напис з точним датуванням відноситься до 893 року і зроблений в церкві болгарського царя Симеона в Преславі. Найдавніші рукописні пам'ятники (у тому числі "Київські листки", що датуються X століттям) написані саме на глаголиці, причому написані більш архаїчною мовою, близькою по фонетичному складу до мови південних слов'ян.
 
5. СОФІЙСЬКА АБЕТКА - відображає один з перехідних етапів східнослов'янської писемності, коли до грецького алфавіту почали додавати букви для передачі фонетичних особливостей слов'янської мови. Не виключено, що це алфавіт, яким користувалися ще за часів Аскольда і Діра. Софійська абетка, виявлена С.О.Висоцьким на стіні Михайлівського вівтаря Софійського собору у Києві.
 
6. РУНИЦЯ (ЖРЕЦЬКЕ ПИСЬМО) - Волхви ж писали свої вищі сакральні знання - Руницею. Так, неможливо сперечатися зі свідоцтвом Титмаpа, який, описуючи слов'янський храм Ретpи, розташований в землях лютичів, та вказує на той факт, що на ідолах цього храму були нанесені написи, виконані "особливими", негеpманськими рунами. Було б зовсім абсурдно припускати, що Титмаp, будучи людиною освіченою, міг би не впізнати стандартні молодші скандинавські руни, якби імена Богів на ідолах були б накреслені ними. Ібн Ель Hедім говорить про існування слов'янського докириличного письма і навіть пpиводить у своєму тpактаті малюнок одного напису, виpізаного на шматочку деpева (Hедімовський напис). У чеській пісні "Сyд Любyші", котра збереглася у списку IX століття, згадуються "Дески пpавдодатне" - закони, записані на деpевянних дошках якимись письменами. Hа існування y давніх слов'ян pyнічного письма вказують і багато аpхеологічних даних. Найдавнішими з них є знахідки кеpаміки з фpагментами написів, котрі належать чеpняхівській аpхеологічній кyльтypі. Найстародавнішою знахідкою слід вважати і напис на пряслі з Лецкан (348 р. н.е.). Зроблений на побутовому предметі, цей напис свідчить про те, що в IV ст. писемністю уже широко користувався трудовий люд.  Також пpикладом "чеpняхівського" слов'янського pyнічного письма можуть слугувати уламки кеpаміки з pозкопок поблизу села Лепесівка (південна Волинь) або глиняний чеpепок з Ріпнева. Так, надзвичайно цікавий слов'янський глиняний горщик, знайдений у 1967 році під час розкопок біля села Військове (на Дніпрі). Hа його повеpхню нанесений напис, що містить 12 позицій, використовуючий 6 знаків. Hапис не піддається ні пеpекладу, ні пpочитанню. Дpyгy - більш пізню - гpyпy свідоцтв використання слов'янами pyнічного письма створюють пам'ятки, що асоціюються з венедами, балтійськими слов'янами. З цих пам'яток передусім зазначемо про так звані Мікоpжинські камені, які виявлені у 1771 році в Польщі. Учені вважають, що писемністю праслов'яни користувалися не менш як 6000 років. За цей час вона зазнавала перетворень, розвива лась і вдосконалювалась.
 
7. ЧЕРТИ І РІЗИ – Простіші із писемності. Можливо використовувались ще в Трипіллі.
 
Пізніш християнські "просвітителі" знищили руницю та буквицю, а глаголицю "кастрували" до 42 букв.  Згодом Петро І спростив буквицю до 37 букв, а великий "знавець" мови Луначарський залишив лише 32 букви. От ми тепер і намагаємось спілкуватись скаліченою, та тричі зґвалтованою рідною українською мовою.
 
Тож не маємо жодних підстав почуватися меншовартими в сім’ї інших народів, устидатися «варварства» наших Предків.
 
"Справжні ж слов'яни, задовго до Христа, і слов'яно-руси, власне до Володимира, письмо мали, в чому нам багато письменників свідчать". В.Н. Татіщев (1686-1750)
 
Якщо ви помітили помилку чи неточність, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

 

Умови використання матеріалів сайту

Використання матеріалів можливе лише за умови активного гіперпосилання на UaModna ( див. Правила* ). Для генерації коду посилання натисніть на кнопку

Думки, позиції, уподобання та заклики, опубліковані на нашому сайті, є власністю авторів і можуть не співпадати з поглядами редакції uamodna.com

VITULIJ VAJA VITULIJ VAJA 26 травня 2017
*"Створили її брати-місіонери, провідники православ’я Кирило та Мефодій на основі західноболгарської (македонської говірки міста Солуня)."*
Це цитата з вашого допису. Не буду говорити за допис в цілому - це ваші враження від начитаності публіцистикою на цю тему, бо ви не приводите майже нічого у підтвердження своїх тез, але давайте з'ясуємо дещо про македонську говірку...
1. Звідки прийшли і тепер живуть, умовно кажучи, македонці - по просту слов'яни (навряд чи вони самі себе так називали) на Балкани ?
2. Якщо з території сучасної України, то чому їх мова виявилася такою відмінною від тогочасної місцевої мови українського ареалу у плані повноголосся слів і по лексиці ?
Чомусь цей момент дослідники оминають скоромовкою: ну, ось так сталося і крапка. Вони ж там оселилися не як без'язикі. Тоді де , насправді, вони сформували свою мову ?
Кримінальне право на Січі. Смертна кара
Козацьке право було дійсно суворим. Поблажливо ставлячись до минулого осіб, які записувалися в козаки, запорожці жорстоко карали за порушення своїх порядків. Навіть крдіжка могла завершитися для злочинця стратою...
Читати більше